> افکاری بر وزن سکوت

افکاری بر وزن سکوت

گاهی لازم است برای مدتی عمیقا سکوت کرد...